ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลโรงเรียน

โรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ตั้งอยู่เลขที่ 142  ถนนวิเศษกุล ตำบล ทับเที่ยง  อำเภอเมือง   จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92000 

โทรศัพท์ 075218792

โทรสาร075210792

e-mail : Saparachinee @hotmail.com  

website : http://www.spa.ac.th  

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปิดสอนตั้งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 6 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตาราวา        

 ประวัติโดยย่อ 

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ปรากฏเกียรติประวัติสืบเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2455 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จจังหวัดตรัง ทรงเห็นว่ายังไม่มีสถานศึกษาประจำจังหวัด จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาท สำหรับจัดสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดขึ้น คือโรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลาน เข้าเรียนเป็นจำนวนมาก แต่ส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียนชายจนทำให้อาคารเรียนคับแคบ ดังนั้น ใน พ.. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์อีกเป็นเงิน  6,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติมและพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ว่าอาคารสภาราชินีโดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง  จัดให้มีการแสดงละครเพื่อสมทบทุนก่อสร้างโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง  ณ  เลขที่ 142   ถนนวิเศษกุล ตำบลทับเที่ยง  อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ในพื้นที่  ไร่ งาน  ตารางวา  อันเป็นสถานที่ในปัจจุบัน และได้ย้ายนักเรียนหญิงจากอาคารสภาราชินี มาเรียน ณ ที่สร้างใหม่ ใน วันที่ 20  พฤศจิกายน พ.. 2479 โดยใช้นามโรงเรียนว่า โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรังและนับเอาวันอันเป็นสิริมงคลนี้เป็นวันแห่งการสถาปนาโรงเรียน พ.. 2494   ได้เสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการ  ขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจากโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรังเป็นโรงเรียนสตรีตรัง  สภาราชินี.. 2506 โรงเรียนเปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะ รับนักเรียนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการ เปลี่ยนชื่อโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเป็นชื่อ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง”  และได้ใช้มงคลนามพระราชทานนี้มาตราบจนปัจจุบัน

Login Form