ความเป็นมาของชมรม

ความเป็นมาชมรม

TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ปัญหายาเสพติดกำลังแพร่ระบาดอย่างหนัก  โดยเฉพาะกับเด็กและเยาวชนที่กำลังจะโตขึ้นไปเป็นอนาคตที่ดีของชาติ เนื่องจากปัจจุบันมีความสะดวกที่จะเข้าถึงสื่อข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้นซึ่งรวมถึงข่าวสารที่มีลักษณะขัดต่อศีลธรรมและบรรทัดฐานทางสังคมที่จะเป็นการชักนำให้เด็กและเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการลอกเลียนแบบในพฤติกรรมนั้นๆ รวมถึงการเสพยาเสพติดด้วย  ยาเสพติดจึงเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างจริงจัง ในการแก้ปัญหานั้นเราไม่อาจจะแก้ไขได้โดยปัจจัยภายนอกอย่างเดียว หากต้องแก้ไขปัจจัยภายในซึ่งหมายถึงตัวเด็กเองด้วย

ด้วยพระอัจฉริยภาพของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ที่มีสายพระเนตรอันยาวไกลทรงตระหนักและทรงห่วงใยในปัญหานี้มาก จึงทรงพระกรุณาธิคุณ รับเป็นองค์ประธานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ซึ่งปัจจุบันได้ใช้ชื่อเพื่อให้ง่ายต่อการรณรงค์ว่า โครงการ TO BE NUMBER ONE เพื่อรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยทรงมีพระประสงค์มุ่งเน้นการรณรงค์ในกลุ่มเป้าหมายหลัก คือวัยรุ่นและเยาวชน โดยกลวิธีสร้างกระแสการแสดงพลังอย่างถูกต้องโดยไม่ข้องแวะกับยาเสพติด

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง มีความตระหนักถึงปัญหายาเสพติดที่ส่งผลต่อเยาวชนของประเทศชาติจึงได้น้อมนำโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี มาดำเนินการตั้งแต่ปีพุธศักราช 2552  โดยการบูรณาการการดำเนินงานจากทุกฝ่าย  ดำเนินการบริหารจัดการโดยเยาวชนแกนนำ TO BE NUMBER ONE ภายใต้คำขวัญ  “เป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด”

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้พระราชทานวโรกาสเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ  TO BE NUMBER ONE   ทำให้แกนนำและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนสภาราชินี จังหวดชัดตรัง มีภาคภูมิใจและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน จึงได้ดำเนินงานอย่างเข้มแข็งมาจนถึงปัจจุบัน

Login Form