มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

แนะนำโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

    พ.ศ 2455 วโรกาสที่สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระพันปีหลวง พระบรมราชินีนาถในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยเสด็จจังหวัดตรังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนทรัพย์เป็นเงิน 4,000 บาทสำหรับจัดสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดชาย ณ ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง ประชาชนได้ส่งบุตรหลานเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทำให้อาคารเรียนคับแคบ
    ดังนั้นใน พ.ศ. 2459 สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทานทรัพย์อีกจำนวนเงิน 6,000 บาท เพื่อก่อสร้างอาคารเรียนเพิ่มเติม รองรับนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้นทุก ๆ ปี พร้อมทั้งพระราชทานนามอาคารหลังใหม่ว่าอาคาร "สภาราชินี" ต่อมาข้าหลวงประจำจังหวัดตรังดำริจัดตั้งโรงเรียนสตรีประจำจังหวัดขึ้น จึงรวบรวมนักเีรียนหญิงได้จำนวนหนึ่งเพราะขณะนั้นยังไม่มีสถานที่ตั้งโรงเรียนสตรีประำจำจังหวัดจึงไปเรียนที่อาคารสภาราชินี   ปี พ.ศ. 2474 โดยการนำของข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง ประกอบด้วย


              พระยาอาณาจักรบริบาล             ข้าหลวงประจำจังหวัดตรัง
              พระยวดประศาสน์                       นายอำเภอเมืองตรัง
              พระพิชิตปฏิภาณ                        ผู้พิพากษาจังหวัดตรัง
              ขุนจรรยาวิฑูร                             ศึกษาธิการจังหวัดตรัง
              หลวงทวีทรัพย์ราช                      คลังจังหวัดตรัง


     คณะบุคคลดังกล่าวได้ร่วมกัน  จัดหาทุนสร้างโรงเีรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง ณ เลขที่ 142 ถนนวิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง  ในพื้นที่ 8 ไร่ 3 งาน 2 ตารางวา  อันเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนปัจจุบัน  20 พฤศจิกายน 2479 ได้ย้ายนักเรียนหญิงจากอาคารสภาราชินีมาเรียนที่โรงเรียนสร้างใหม่นี้โดยใช้นามโรงเรียนว่า 
"โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง" วันที่ 20 พฤศจิกายน จึงเป็นวันคล้ายวันกำเนิดโรงเรียนสืบเนื่องมาจันถึงปัจจุบัน
     พ.ศ. 2494 ได้มีการเสนอต่อกระทรวงศึกษาธิการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อโรงเรียนจาก "โรงเรียนสตรีประจำจังหวัดตรัง"เป็น "โรงเรียนสตรีตรังสภาราชินี"
     พ.ศ. 2506 โรงเรียนเสนอเปิดสอนนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และเริ่มเปิดสอนสหศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแผนกศิลปะ
จึงเห็นสมควรเปลี่ยนชื่อให้สอดคล้องกับภารกิจการศึีกษาที่รับนักเรียนชายเข้าเรียนด้วย จึงได้ขออนุญาตสำนักราชเลขาธิการผ่านทางกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสตรีตรังสภาราชินีเป็น"
โรงเรียนสาราชินี จังหวัดตรัง"
     ประชาชนชาวตรัง ผู้บริหารและคณะครูอาจารย์ ศิษย์โรงเรียนสภาราชินี จ่างสำนึุกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีพัชรินทราบบรมราชินีนาถ ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามอาคารเรียน
"สภาราชินี" เมื่อง พ.ศ. 2459และโดยการนำของผู้บริหารโรงเรียน นางสาวเจียมจิตต์ บุญญานุรักษ์
ประชาชนตรังจึุงได้มีโอกาสน้อมรับมงคลนาม "สภาราชินี" ไว้เป็นชื่อสถาบันการศึกษานับตั้งแต่ พ.ศ. 2494 และ พ.ศ. 2506 เป็นต้นมา
                                        
              เอกลักษณ์  
"งามอย่างไทย ก้าวไกลเทคโนโลยี  มีความเป็นสากล"
              
              อัตลักษณ์  
" รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ ภูมิใจในสถาบัน"

คำขวัญของโรงเรียน

 รักเรียน รู้งาน รู้หน้าที่ มีน้ำใจ


ปรัชญาของโรงเรียน

ดูแลดั่งลูก ปลูกฝังคุณธรรม ล้ำเลิศวิชาการ

 

สีประจำโรงเรียน

“ 
น้ำเงิน - ขาว ”