มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_DATABASE_ERROR_FUNCTION_FAILED

จำนวนนักเรียน

 

ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
 
       
ม.1
180
278
458
11
ม.2
173
261
434
11
ม.3
161
257
418
11
รวมมัธยมต้น
514
796
1,310
33
ม.4
156
286
442
11
ม.5
143
291
434
11
ม.6
161
280
441
11
 
       
รวมมัธยมปลาย
460
857
1,317
33
รวมทั้งหมด
974
1,653
2,627
66