ต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

 

เมื่อวันที่ 17 พศฤจิกายน 2559 เป็นโอกาสดีของทางโรงเรียนสภาราชินี  จังหวัดตรัง ได้ต้อนรับผู้อำนวยการ คนใหม่ นายสุรศักดิ์   ยี่หลัก 

 

ซึ่งย้ายมาจาก โรงเรียนย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ อำเภอย่านตาขาว  จังหวัดตรัง