อบรมโครงการ “เด็ก Don't Drive : ก่อน 15 ปี เลิกขับขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย”

 

เมื่อวันที่ (29 พ.ย.) ที่อาคารเรียนรู้สุขภาวะ รศ.นพ.อดิศักดิ์ ผลิตผลการพิมพ์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริม

ความปลอดภัยและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี กลาวในงานแถลงข่าวเปิดตัว

โครงการ “เด็ก Don't Drive : ก่อน 15 ปี เลิกขับขี่ เลิกเจ็บ เลิกตาย” จัดโดยศูนย์วิจัยเพื่อสร้างเสริมความปลอดภัยฯ และ

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่า ประเทศไทยมี พ.ร.บ. การจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ที่ห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ขับขี่รถจักรยานยนต์ ส่วนอายุ 15 - 17 ปี ขับขี่เครื่องยนต์ไม่เกิน 110 ซีซี

มานานกว่า 40 ปีแล้ว แต่ที่ผ่านมาสังคมไทยกลับปล่อยปละละเลยในเรื่องนี้ ให้เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี

ขับขี่รถจักรยานยนต์มาโดยตลอด ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว โรงเรียน ผู้นำท้องถิ่น ตำรวจ หรือแม้แต่นักวิชาการ

ทั้งนี้ จากการสำรวจเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จาก 9 จังหวัด จำนวน 2,822 คน เฉลี่ยอายุ 12 ปี พบว่า 58%

ขับขี่รถจักรยานยนต์เป็นแล้ว โดยเฉพาะเด็กผู้ชายขับขี่ได้มากกว่าเด็กหญิง และยังพบเด็กอายุน้อยที่สุด

ที่เริ่มหัดขับ คือ 7 ปี อายุที่เริ่มหัดขับมากที่สุด คือ อายุ 10 - 11 ปี ถึง 64% สอนโดยพ่อ แม่ ผู้ปกครอง