ตัวแทนประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL

ยินดีแก่นักเรียนชมรม TO BE NUMBER ONE ตัวแทนจังหวัดตรังจากโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ในการประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 7