การอบรมเชิงปฏิบัติการระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560

การอบรมเชิงปฎิบัติการ "การพัฒนาความสามารถในการสร้างเครื่องมือประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน"

ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2560    หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง