ประชุมชี้แจงระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (Data Management Center)ประจำปีการศึกษา 2560

 

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำข้อมูลนักเรียนรายบุคคล Data Management Center (DMC60 ) ประจำปีการศึกษา2560   ห้อง322