ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชนัญชิดา จิตบุญ คะแนนสูงสุดกลุ่มภาษาไทย

 

มอบโล่ห์รางวัลคะแนนสูงสุด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง  83.0 คะแนน 

  การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน (O-NET) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2559  นางสาวชนัญชิดา จิตบุญ  

 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13