โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน

The project generates sufficient for a family,school and community.

กิจกรรมสร้างสรรค์เยาวชนเป็นพลเมืองเข้มแข็งใจอาสา

Creative Youth Citizenship strong thematic subjects.

ปลุกจิตสำนึกต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

Raise awareness against corruption

มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ร่วมกับโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง