โครงการ TO BE NUMBER ONE

\

โรงเรียนสภาราชินีได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งพระองค์ท่านได้มาวางรากฐานของ TO BE NUMBER ONE โดยเสด็จฯ มาที่โรงเรียนแห่งนี้ เมื่อปี พ.ศ.2553 ดังนั้นโรงเรียนสภาราชินีได้น้อมนำโครงการ TO BE NUMBER ONE ปฏิบัติมาโดยตลอด