อบรมเชิงปฎิบัติการ"การขับเคลื่อนกระบวนการPLC"

 

อบรมเชิงปฎิบัติการ

การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

(Professional Learning Community)

"ชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพครู" สู่สถานศึกษา

วันที่ 1-2 มิถุนายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง