การตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2560

การตรวจเยี่ยมและการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ ประจำปี 2560

โดย ศึกษาธิการจังหวัดตรัง วันอังคารที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2560  

ณ หอประชุุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง