ผู้ว่าราชการจังหวัดตรังและศึกษาธิการจังหวัดตรัง ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ

นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายแพทย์วิฑูรย์ เหลืองดิลก ผู้อำนวยการสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดตรัง และนายนิสิต ชายภักดิ์ ศึกษาธิการจังหวัดตรัง  ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและติดตามประเมินผลโครงการ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่ระดับประเทศ  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง เมื่อวันที่ 6 มิถุุนายน พ.ศ.2560