มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนแกนนำโครงการครอบครัวพอเพียงสู่่สถานศึกษาและชุมชนประจำปี2560

มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนแกนนำสืบสานพระราชปณิธาน หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี2560

โครงการครอบครัวพอเพียงสู่่สถานศึกษาและชุมชน