นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นิเทศสัญจรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 ห้อง กลุ่มสาระการงานอาชีพ

วันที่ 21 มิถุนายน 2560