ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโล่รางวัลรองชนะเลิศแต่งกลอนสด

การแข่งขัน "แต่งกลอนสด เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี องค์เอกอัครราชูปถัมภก มรดกใต้มรดกไทย : วันอนุรักษ์มรดกไทย"

เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ทรงมีพระชนมายุ 62 พรรษา วันที่ 2 เมษายน 2560