พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 28 มิถุุนายน 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง