โครงการ"ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand ๔.0"

โครงการ"ปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ผลลัพธ์ Thailand ๔.0"

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดตรัง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๓

วันที่ ๑๑-๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง