ยินดีต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนพัทลุง จังหวัดพัทลุง

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  จากโรงเรียนพัทลุง  จังหวัดพัทลุง   ศึกษาดูงานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง