การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต13 ครั้งที่ 3/2560 

วันที่ 17 กรกฎาคม 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง