มอบรางวัลนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง 2 มิติและ 3 มิติ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างสรรค์เชิง 2 มิติ และ 3 มิติ 

สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ 

วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์