Get Adobe Flash player

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนด้านการวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที่ 27-29 กรกฎาคม 2560

ณ โรงแรมบีพี สมิหลาบีช สงขลา