อบรมสัมมนาและศึกษาดูงานโครงการพัฒนาความเข้มแข็ง

 

 

อบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน โครงการพัฒนาความเข้มแข็งการดำเนินงานแนะแนวในสถานศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 

วันที่  4-5 สิงหาคม 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง