พิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์

พิธีปฏิญาณตนผู้บำเพ็ญประโยชน์

ประจำปีการศึกษา 2560 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง