ขอแสดงความยินดีรางวัลชนะเลิศวิชาภาษาไทย

รางวัลชนะเลิศการแข่งขันวิชาภาษาไทย

 เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ประจำปี 2560