ศึกษาดูงานกิจการนักเรียน

ยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนจาก โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร จังหวัดระนอง