โครงการแนะแนวศึกษาต่อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ยินดีต้อนรับคณะบุคลากรทีมงานแนะแนวศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง