ขอแสดงความยินดีการแข่งขันคอมพิวเตอร์

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสาตร์

ประจำปี 2560  (ห้องเรียน No-paper)

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี