เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษ

งานวิชาการ เปิดบ้านห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

เครือข่ายภาคใต้ตอนบน ปีการศึกษา 2560