ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ(No Paper)

ค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีและศึกษาแหล่งเรียนรู้ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ (No Paper) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่