การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)

การอบรมเชิงปฏิบัติการสะเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ

ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.)

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2560