ค่ายสะเต็มศึกษา (วันปิดค่าย)

ค่ายสะเต็มศึกษา (STEM Education)สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(สสวท.)

 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 27 กันยายน 2560