อบรมเชิงปฎิบัติการห้องเรียนHi-Tech

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน

และส่งเสริมทักษะการใช้งานระบบ ห้องเรียนไฮเทค (Hi-Tech Classroom)

วันที่ 5 ตุลาคม 2560

ห้องแนะแนวโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง