ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร กลุ่มสหวิทยาเขต6

ทางโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร

โรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุ่มสหวิทยาเขต6  จังหวัดพัทลุง

วันที่ 11 ตุลาคม 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง