ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรหมพิริยะ ธรรมเสถียร

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวพรหมพิริยะ ธรรมเสถียร ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรค่าย 1 สอวน. วิชาคณิตศาสตร์

ระหว่างวันที่ 2-20 ตุลาคม 2560

ณ โรงเรียนวิเชียรมาตุ จังหวัดตรัง