โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย

โครงการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้เรียนทางด้านนาฏศิลป์ไทย 

วันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2560

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง