พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี2560

พิธีเข้าประจำหมู่และรับเข็มเครื่องหมายยุวกาชาด ประจำปี2560

ถวายความจงรักภักดีองค์อุปถัมภกและถวายพระพรองค์อุปนายิกา สภากาชาดไทย