เทศกาลมอบกระเช้าของขวัญ สวัสดีปีใหม่2561

นายสุรศักดิ์ ยี่หลัก ผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรังและรองผู้อำนวยการโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง 

ส่งมอบกระเช้าความสุขเป็นของขวัญ สวัสดีปีใหม่ 2561