พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื้อภูเก็ต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันขงจื้อภูเก็ต

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง