การเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบ "การถาม-ตอบ" ของมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพิ่มความสามารถในการเรียนรู้ของนักเรียนในรูปแบบ "การถาม-ตอบ"

ของมูลนิธิหัวแหลมเพื่อสังคม 

23 มกราคม 2561

ณ หอประชุม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง