การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ(Roadshow)ระดับภาคใต้

 

การประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์โครงการ(Roadshow)

แก่นักเรียน ผู้มีความสามารถพิเศษ ด้านทัศนศิลป์ ด้านดนตรี และด้านนาฎศิลป์ ระดับภาคใต้

ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2561

ณ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง