ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง