กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อม

กิจกรรมยกผลสัมฤทธิ์และเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง