กิจกรรมส่งเสริมรักความเป็นไทย

21 มีนาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์

กิจกรรม "ส่งเสริมรักความเป็นไทย"

ณ วัดนิโครธาราม จ.ตรัง