ประชุมกรรมการและอนุกรรมการการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา

ประชุมกรรมการและอนุกรรมการการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง พุทธศักราช 2561

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันที่ 22-23 มีนาคม 2561