พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

ระหว่างโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมกับ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

วันที่ 12 พฤษภาคม 2561

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง