กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียน

กิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะพื้นฐานและแรงบันดาลใจสู่ความสำเร็จในการเรียน

สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (สสวท.)

วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2561 

ณ หอประชุมโรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง