กิจกรรมวันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญยิ่งที่ชาวพุทธทั่วโลกจะมารวมกันจัดพิธีทำบุญใหญ่หรือจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อบำเพ็ญกุศลระลึกถึงพระพุทธเจ้า

โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง ร่วมทำกิจกรรม

ณ วัดควนวิเศษ